1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden als hierna vermeld.
 • Autosloperij de Populier: Autosloperij de Populier B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 24333384.
 • Koper: degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en de aankoop heeft gedaan. 
 • Product: alle voertuigen en voertuigonderdelen, in welke vorm of staat dan ook, die Autosloperij de Populier aan de koper heeft geleverd.
 • Opdracht: elke aankoopovereenkomst voor een voertuig of voertuigonderdeel, die mondeling of schriftelijk wordt gesloten tussen Autosloperij de Populier en de koper.
 • Prijs: de financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de koper is overeengekomen.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van en overeenkomsten tussen Autosloperij de Populier, de verkoper, en de hierna verder te noemen koper, voor het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigen en gebruikte voertuigonderdelen en op de uitvoering van deze overeenkomsten.

2.2 Alle aanbiedingen van Autosloperij de Populier, hoe dan ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders en/of schriftelijk is vermeld. De overeenkomst komt pas tot stand door schriftelijke bevestiging en/of ondertekening van Autosloperij de Populier.

3. Overeenkomst en prijzen

3.1 Tenzij schriftelijk anders is aangegeven, luiden alle door Autosloperij de Populier aangegeven prijzen in Euro, en vallen deze onder de margeregeling voor gebruikte goederen.

3.2 De aankoop van een (gebruikt) voertuig kan mondeling worden aangegeven, maar de overeenkomst is pas van kracht na een aanbetaling. De overeenkomst wordt te allen tijde ook schriftelijk en/of elektronisch vastgelegd in een koopcontract. Beide partijen zullen een exemplaar van dit koopcontract ontvangen.

3.3 Het koopcontract bevat in ieder geval de volgende gegevens:

 1. Gegevens van de koper;
 2. Soort auto;
 3. Gegevens auto (merk, type, kenteken, chassisnummer, kleur)
 4. Overeengekomen verkoopprijs;
 5. Eventuele aanbetaling;
 6. Prijs van de auto die door de koper voor inruil is aangeboden;
 7. Wijze van betaling;

3.4 Autosloperij de Populier kan ermee instemmen dat de koper een auto voor inruil aanbiedt. In dit geval komen partijen een inruilprijs overeen en zal dit specifiek op het koopcontract vermeld worden.

3.5 Als tussen het tijdstip van het aanbod van Autosloperij de Populier en het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst en levering een prijsstijging van het verkochte product optreedt, is Autosloperij de Populier bevoegd deze prijsstijging door te berekenen.

4. Betaling en levering

4.1 Gebruikte voertuigonderdelen dienen op het bezoekadres van Autosloperij de Populier zelf gedemonteerd en opgehaald te worden. Ter plaatse dient er voor deze onderdelen betaald te worden door middel van een contante betaling in Euro of een betaling per pinpas (debet kaart). 

4.2 Betaling van de verschuldigde aankoopprijs van een voertuig dient vooraf, of bij levering van het voertuig, te geschieden. Dit kan door middel van een contante betaling in Euro, een betaling per pinpas (debetkaart) of door het bedrag vooraf over te maken op de bankrekening van Autosloperij de Populier.

4.3 Als de koper besluit een voertuig aan te schaffen en er een overeenkomst ontstaat, moet de koper een aanbetaling doen of het volledige bedrag direct voldoen. 

4.4 Als met een zakelijke koper specifiek is afgesproken dat de betaling geheel of gedeeltelijk achteraf geschiedt, moet de koper binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur het verschuldigde bedrag betalen. Als de factuur niet binnen 14 dagen is voldaan, zal de koper een betalingsherinnering ontvangen waarin hen wordt verzocht om alsnog binnen 8 dagen het verschuldigde bedrag te betalen.

4.5 Na het verstrijken van de herinneringstermijn is de koper van rechtswege in verzuim en zal een derde ingeschakeld worden om het verschuldigde bedrag te innen. De in dit geval bijkomende incassokosten zijn voor rekening van de koper.

4.6 Het is mogelijk voor de koper om de aankoop van een voertuig te financieren. Dit zal door een derde partij gebeuren. Autosloperij de Populier dient hiervoor alleen als tussenpersoon en is niet aansprakelijk voor afspraken tussen de financierende partij en de koper.

4.7 Wanneer de overeenkomst met de koper wordt gesloten, wordt er ook een termijn voor levering afgesproken. In de meeste gevallen vindt de levering direct plaats. De leveringstermijn kan per voertuig verschillen, maar zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden.

4.8 Het merendeel van de aangeboden auto’s is voorzien van een nog geldende APK. Als dit niet het geval is, kan de koper aan Autosloperij de Populier vragen welke mogelijkheden er zijn voor een APK-keuring.

5. Inkoop voertuigen

5.1 Indien Autosloperij de Populier een aanbod op een voertuig doet ter aanvulling van de bedrijfsvoorraad, is dit alleen geldig op het moment dat het aanbod gedaan wordt. Het aanbod kan voor een langere termijn geldig zijn, mits dit door Autosloperij de Populier wordt aangegeven.

5.2 De in te kopen auto wordt pas eigendom van Autosloperij de Populier zodra de feitelijke levering daarvan heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip komt de in te kopen auto voor rekening en risico van de verkoper en komen alle kosten voor rekening van de verkoper. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schades, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook schade die ontstaat als er geen volledig kentekenbewijs kan worden overlegd.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Autosloperij de Populier blijft eigenaar van de door hen aan de koper verkochte goederen, zolang de koper het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet volledig heeft voldaan. De koper is verplicht zorgvuldig te handelen en heeft niet het recht de goederen aan derden af te staan, in onderpand af te geven of vanaf de locaties waar deze bewaard worden weg te halen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Het betreden van het terrein geschiedt geheel op eigen risico, onder de strikte voorwaarde dat de huisregels voor betreding in acht moeten zijn/worden genomen. De koper moet zich voor het betreden van het terrein bij de balie melden en de huisregels strikt opvolgen ten tijde van het bezoek. De koper dient de toegankelijke paden op het terrein te hanteren.

7.2 Indien Autosloperij de Populier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

7.3 Autosloperij de Populier is niet aansprakelijk jegens de koper of derden voor directe of indirecte schade of verlies van wat voor soort dan ook verband houdend met de overeenkomst of de uitvoering daarvan, alsmede uitstekende delen op het terrein. 

7.4 Autosloperij de Populier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Autosloperij de Populier is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.5 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Autosloperij de Populier met betrekking tot de overeenkomst aan te tonen, of zover deze aan Autosloperij de Populier toegerekend kunnen worden;
 3. De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7.6 Autosloperij de Populier is nimmer aansprakelijk voor veroorzaakte schade van een door Autosloperij de Populier verkocht product, wanneer dit product ondeugdelijk door een derde, niet in uitvoering van Autosloperij de Populier, is ingebouwd, uitgebouwd, gemonteerd, gebruikt en dergelijke.

7.7 Autosloperij de Populier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

7.8 Indien Autosloperij de Populier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Autosloperij de Populier beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.9 De aansprakelijkheid van Autosloperij de Populier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

7.10 De koper kan geen aanspraak maken op vergoedingen van kosten voor inbouw, uitbouw, montage, demontage, vervoer of ander gemaakte kosten.

8. Verjaringstermijn

8.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Autosloperij de Populier en de door Autosloperij de Populier bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

8.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren na verloop van twee jaar nadat de koper Autosloperij de Populier van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

8.3 Partijen zullen eerst een beroep op de Nederlandse rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

9.     Garantie

9.1 Voertuigonderdelen dienen door de koper zelf gedemonteerd te worden van de auto. De prijzen van de onderdelen zijn daarop gebaseerd. Daarom wordt er geen enkele garantie gegeven op voertuigonderdelen.

9.2 Aangeboden voertuigen zijn zeer scherp geprijsd en worden daarom geleverd zonder garantie.

9.3 In specifieke gevallen kunnen de koper en Autosloperij de Populier overeenkomen dat de auto geleverd wordt inclusief garantie. In dit geval kan het recht op garantie niet worden overgedragen aan derden.

9.4 In het geval er garantie is afgesproken, moet de koper zich te allen tijde met de factuur bij Autosloperij de Populier melden als er binnen de garantietermijn iets met de auto mankeert. Autosloperij de Populier zal indien nodig zelf reparatiewerkzaamheden aan de auto uitvoeren.

9.5 Als de koper binnen een afgesproken garantietermijn de auto bij een derde laat repareren zonder toestemming van Autosloperij de Populier, zal Autosloperij de Populier deze kosten niet dekken.

9.6 Als er kosten aan de reparatie verbonden zijn die niet voor garantie in aanmerking komen, zullen deze voorafgaand aan de reparatie aan de koper worden bekendgemaakt.

9.7 Autosloperij de Populier kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zo lang als:

a)     De koper de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet;

b)    De koper eerdere rekeningen nog niet of niet in zijn geheel heeft voldaan bij Autosloperij de Populier.

10. Toepasselijk recht

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Autosloperij de Populier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woont. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met ons privacybeleid.
Akkoord